Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/2017 - 10/2020)

Phan Văn Sáu

Ngày sinh: 9/10/1959

Ngày vào Đảng: 30/10/1986

Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/2017 - 10/2020)

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 3/1992: Phó Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang

- 4/1992 - 9/1994: Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang

- 10/1994 - 6/1995: Phó Giám đốc Công ty liên doanh khai thác chế biến đá xây dựng ANTRACO

- 7/1995 - 12/1999: Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang

- 1/2000 - 7/2000: Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang

- 8/2000 - 8/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

- 8/2003 - 6/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Châu đốc, tỉnh An Giang

- 6/2005 - 2/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

- 2/2006 - 2/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

- 10/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011)

- 7/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016)

- 4/2016 - 10/2017: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

- 10/2017 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.