Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Uông Chu Lưu

Ngày sinh: 20/7/1955

Ngày vào Đảng: 3/12/1983

Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII
- Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: Khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1998: Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 4/2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp

- 7/2002 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV

- 8/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- 4/2006 - 7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- 23/7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII

- 1/2011 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII;  Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, XIV.