Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III trình tại Đại hội

Nghị quyết về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III trình tại Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam,

 

Sau khi thảo luận bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, trình bày,

 

Quyết nghị:

 

1. Hoàn toàn tán thành toàn bộ nội dung bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

2. Tất cả các tổ chức của Đảng phải lấy những kết luận nêu trong bản Báo cáo chính trị về đường lối chung, đường lối xây dựng kinh tế và về những chủ trương, chính sách các mặt làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn của mình.

Tin tức khác

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa III tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Đảng quang vinh của chúng ta đi tới Đại hội lần thứ IV của mình, tràn đầy phấn khởi và nghị lực cách mạng, trưởng thành vượt bậc trong bản lĩnh chính trị và năng lực sáng tạo, đoàn kết nhất trí hơn bao giờ hết, gắn bó hơn bao giờ hết với giai cấp và dân tộc, với đạo quân quốc tế vĩ đại những người cộng sản, với những chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đảng tin tưởng sắt đá ở sức mạnh của mình và ở đường lối đúng đắn do Đại hội vạch ra cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 - 1980

Giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng kế hoạch 5 năm 1976-1980. Đây là lúc chúng ta càng thấm thía những lời Di chúc của Hồ Chủ tịch mang lòng thương yêu vô hạn đối với quần chúng nhân dân, vạch ra trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta: