Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam,

 

Sau khi thảo luận bản "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Đức Thọ, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, trình bày,

 

Quyết nghị:

 

Hoàn toàn tán thành những bài học kinh nghiệm và những phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp về công tác xây dựng Đảng nêu trong bản "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng".

Tin tức khác

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa III tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Đảng quang vinh của chúng ta đi tới Đại hội lần thứ IV của mình, tràn đầy phấn khởi và nghị lực cách mạng, trưởng thành vượt bậc trong bản lĩnh chính trị và năng lực sáng tạo, đoàn kết nhất trí hơn bao giờ hết, gắn bó hơn bao giờ hết với giai cấp và dân tộc, với đạo quân quốc tế vĩ đại những người cộng sản, với những chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đảng tin tưởng sắt đá ở sức mạnh của mình và ở đường lối đúng đắn do Đại hội vạch ra cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 - 1980

Giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng kế hoạch 5 năm 1976-1980. Đây là lúc chúng ta càng thấm thía những lời Di chúc của Hồ Chủ tịch mang lòng thương yêu vô hạn đối với quần chúng nhân dân, vạch ra trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta: