Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bùi Chí Thành

Ngày sinh: 18/2/1974

Ngày vào Đảng: 15/8/1995

Quê quán: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết)
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2015: Tỉnh ủy viên khóa V, Bí thư Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 10/2015 - 7/2019: Tỉnh ủy viên khóa VI, Bí thư Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 22/6/2016 - 5/9/2019: Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021

- 5/7/2019: Tỉnh ủy viên khóa VI, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

- 9/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VI, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

- 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VII, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024.