Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

Bùi Minh Châu

Ngày sinh: 25/10/1961

Ngày vào Đảng: 24/12/1993

Quê quán: xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2010: Từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

- 10/2010 - 11/2015: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 11/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/2018: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 3/2019)

- 3/2019 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

- 27/10/2020: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.