Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bùi Nhật Quang

Ngày sinh: 20/7/1975

Ngày vào Đảng: 25/8/2003

Quê quán: quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1991-1995: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế Phát triển

- 11/1995 - 2008: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng nghiên cứu Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, từ 3/1996 - 6/1998, tham gia đào tạo sau đại học tại Đại học Trento, thành phố Trento, Cộng hòa Italy, chuyên ngành Kinh tế Chính trị; từ 2000-2003, nghiên cứu sinh tiến sĩ, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Kinh tế Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

- 2008-2011: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 2011 - 3/2014: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (năm 2013)

- 3/2014 - 3/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2016 - 9/2019: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 10/2019 - 11/2019: Phó Chủ tịch Phụ trách Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 8/11/2019: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.