Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bùi Nhật Quang

Ngày sinh: 20/7/1975

Ngày vào Đảng: 25/8/2003

Quê quán: quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII (đến 3/10/2022)
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (8/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1991-1995: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế Phát triển

- 11/1995 - 2008: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng nghiên cứu Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, từ 3/1996 - 6/1998, tham gia đào tạo sau đại học tại Đại học Trento, thành phố Trento, Cộng hòa Italy, chuyên ngành Kinh tế Chính trị; từ 2000-2003, nghiên cứu sinh tiến sĩ, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Kinh tế Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

- 2008-2011: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 2011 - 3/2014: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (năm 2013)

- 3/2014 - 3/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)

- 3/2016 - 9/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 10/2019 - 11/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Phụ trách Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 11/2019 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

- 8/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

- KỶ LUẬT:

- 23 và 26/9/2022: Tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí do vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và Quy chế làm việc của Đảng ủy dẫn đến nội bộ BTV Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm mất đoàn kết; Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; Thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát để Viện Hàn lâm và một số đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Không thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên

- 30/9/2022: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo

- 3/10/2022: Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.