Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bùi Thế Duy

Ngày sinh: 1978

Quê quán: thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995: Giành Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, Hà Lan

- 1996: Giành Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, Hungary

- 1998: Du học tại Đại học Wollongong (Australia) theo học bổng AusAid

- 2001: Làm nghiên cứu sinh tại Đại học Twenle của Hà Lan; Bảo vệ luận án Tiến sĩ (năm 2004)

- 2004: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

- 2006: Phó Chủ nhiệm bộ môn Mạng, khoa Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2008: Trưởng phòng Thí nghiệm tương tác Người-Máy (tương đương chủ nhiệm bộ môn)

- 2009: Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 11/2009: Được phong học hàm Phó Giáo sư ngành Tin học

- 2011: Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

- 12/2011: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương (từ 2/2012)

- 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X

- 1/2/2013: Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn  Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2013-2018

- 2014: Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 12/4/2018: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.