Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bùi Thị Minh Hoài

Ngày sinh: 12/1/1965

Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- 4/2006: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; rồi Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- 12/2008: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 5/2018: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.