Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bùi Thị Minh Hoài

Ngày sinh: 1/12/1965

Ngày vào Đảng: 19/1/1991

Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Khóa XIII
- Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- 4/2006: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; rồi Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- 12/2008: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 5/2018: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- 8/4/2021: Bộ Chính trị công bố Quyết định phân công đồng chí giữ chức Trương Ban Dân vận Trung ương.