Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (2/2015 - 10/2020)

Bùi Văn Hải

Ngày sinh: 10/2/1960

Quê quán: xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (2/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Tâm lý giáo dục

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 5/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

- 5/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2010 - 2/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 (đến 4/2015)

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/20015 - 7/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - nay : Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.