Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Bùi Văn Nghiêm

Ngày sinh: 18/11/1966

Ngày vào Đảng: 29/9/1987

Quê quán: xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy (từ 4/2021), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/2014: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm

- 6/2014: Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

- 10/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

- 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

- 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021

- 31/5/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2019: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.