Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Bùi Văn Nghiêm

Ngày sinh: 18/11/1966

Ngày vào Đảng: 29/9/1987

Quê quán: xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy (từ 4/2021), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1985 - 10/1987: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 11/1987 - 9/1990: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 10/1990 - 10/1994: Phó Giám đốc Xí nghiệp thuốc lá Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 11/1994 - 5/1997: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 6/1997 - 9/2000: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 10/2000 - 5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 6/2004 - 9/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 10/2005 - 4/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 5/2010 - 6/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 7/2010 - 2/2013: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 3/2013 - 8/2013: Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 9/2013 - 2/2014: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 3/2014 - 9/2014: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- 10/2014 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại biểu HĐND huyện Vũng Liêm, HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2011-2016

- 11/2015 - 5/2016: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm; Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2016 - 31/5/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long

- 1/6/2019 - 7/7/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

- 18/7/2019 - 26/9/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX

- 27/9/2020 - 1/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX

- 1/2021 - 22/4/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX

- 23/4/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, X

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, Tổ trưởng Tổ Đảng.