Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (9/2015 - 10/2020)

Bùi Văn Tỉnh

Ngày sinh: 12/5/1958

Ngày vào Đảng: 6/8/1988

Quê quán: xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (9/2015 - 10/2020)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1984 - 5/1992: Cán bộ tài chính thuộc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hòa Bình

- 6/1992: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hòa Bình

- 11/1996: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

- 7/1998: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

- 8/1999: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

- 7/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2005 - 12/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2005-2010; khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2006 - 4/2014: Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 12/2013: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2014 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.