Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Trưởng Ban Tuyên giáo Tiền Giang

Châu Thị Mỹ Phương

Ngày sinh: 1975

Quê quán: tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết)
- Trưởng Ban Tuyên giáo Tiền Giang

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2010: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang

- 10/2015 - 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2018 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.