Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Chẩu Văn Lâm

Ngày sinh: 16/4/1967

Ngày vào Đảng: 23/1/1995

Quê quán: xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Tày

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2000 - 8/2001: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 13/8/2001 - 15/8/2001: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 8/2001 - 10/2003: Tỉnh ủy viên,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 10/2003 - 2/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 2/2004 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang

- 5/2004 - 3/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2005 - 7/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004-2011

- 7/2009 - 7/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004-2011

- 7/2011 - 9/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2011- 3/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2015 - 5/2015: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016

- 5/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XIV

- 10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.