Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Châu Văn Minh

Ngày sinh: 11/2/1961

Ngày vào Đảng: 26/11/1996

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2007: Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- 7/2007 - 2/2008: Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- 2/2008 - nay: Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

- 2014: Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (thuộc hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ)

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.