Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Đặng Xuân Phong

Ngày sinh: 8/7/1972

Ngày vào Đảng: 3/2/1999

Quê quán: xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1994 - 10/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 11/2001 - 7/2002: Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 8/2002 - 12/2003: Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 1/2004 - 7/2006: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 8/2006 - 5/2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 6/2008 - 5/2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

- 6/2010 - 10/2010: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 11/2010 - 5/2014: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 6/2014 -  5/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII

- 6/2015 - 8/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIII

- 8/2015 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - 6/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2016 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 15/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 9/11/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.