Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đào Ngọc Dung

Ngày sinh: 6/6/1962

Ngày vào Đảng: 31/12/1984

Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1980-1982: Cán bộ Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

- 1982-1989: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Lý Nhân rồi Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

- 1989-1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh

- 1990-1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh rồi tỉnh Nam Hà (sau tách tỉnh), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà

- 4/1992 - 5/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà; Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Nam Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà

- 5/1996 - 11/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Nam Hà

- 11/1996 - 11/1997: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác thiếu nhi

- 11/1997 - 12/2002: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VII, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

- 1/2003 - 3/2005: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

- 4/2005 - 1/2007: Quyền Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn rồi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (7/2005)

- 4/2006: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 2/2007 - 8/2007: Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

- 8/2007 - 5/2010: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 5/2010 - 10/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010 - 8/2011: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (6/2011 - 12/2011)

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 8/2011 - 4/2016: Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.