Điểu K’ré

Họ và tên: Điểu K’ré

Ngày sinh: 9/8/1968

Ngày vào Đảng: 6/11/1993

Quê quán: xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Dân tộc: MNông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII (đến 2/10/2023)
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông (5/2021 - 9/2023)
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (1/2018 - 5/2021)
- Đại biếu Quốc hội: Khóa X, XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2006: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông; Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn Đắk R'lấp; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa.

- 6/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016.

- 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 7/2016: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

- 1/2018: Phó Trưởng ban, rồi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 5/2021 - 10/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

- 16 và 17/8/2023: Tại kỳ họp  thứ 31, UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí và báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

- 2/10/2023: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để đồng chí thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

- 1/5/2024: Nghỉ hưu.