Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông

Điểu K’ré

Họ và tên: Điểu K’ré

Ngày sinh: 9/8/1968

Ngày vào Đảng: 6/11/1993

Quê quán: xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Dân tộc: MNông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông (5/2021)
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (1/2018 - 5/2021)
- Đại biếu Quốc hội: Khóa X, XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2006: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông; Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn Đắk R'lấp; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa

- 6/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2016: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- 1/2018: Phó Trưởng ban, rồi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.