Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đoàn Minh Huấn

Ngày sinh: 3/4/1971

Ngày vào Đảng: 16/5/1995

Quê quán: xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2016: Giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2016 - 9/2016: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

- 9/2016 - 7/2017: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản

- 7/2017: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.