Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dương Thanh Bình

Ngày sinh: 8/8/1961

Ngày vào Đảng: 1/1/1981

Quê quán: xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1977 - 5/1979: Thư ký UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải

- 6/1979 - 6/1982: Chánh Văn phòng Xã ủy Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải

- 7/1982 - 10/1983: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Cà Mau, tỉnh Minh Hải

- 11/1983 - 2/1991: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Minh Hải

- 3/1991 - 3/1993: Học lý luận chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc

- 4/1993 - 4/1996: Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Minh Hải

- 5/1996 - 12/1996: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Minh Hải

- 1/1997 - 11/1997: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan

- 12/1997 - 4/2001: Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau

- 5/2001 - 7/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau

- 8/2002 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

- 11/2003 - 2/2005: Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Cà Mau

- 3/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau

- 9/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cà Mau. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7/2011)

- 1/2016 - 6/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cà Mau; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 6/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.