Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Dương Văn An

Ngày sinh: 15/2/1971

Ngày vào Đảng: 25/1/1997

Quê quán: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế học, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Khoa học Địa lý

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1993 - 6/2005: Cán bộ Ban Thiếu nhi-Trường học, Ban Xây dựng Đoàn; Phó Ban rồi Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế khóa XI, XII

- 7/2005 - 8/2007: Phó Bí thư, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

- 8/2007 - 7/2008: Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế (8/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (12/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (5/2008)

- 7/2008 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (1/2009)

- 8/2009 - 12/2011: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn

- 01/2012 - 3/2014: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

- 11/3/2014: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015

- 13/10/2015: Tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.