Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Dương Văn Thái

Ngày sinh: 22/7/1970

Ngày vào Đảng: 4/12/1995

Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1989 - 10/1992: Cán bộ Phòng Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang

- 10/1992 - 10/1998: Cán bộ, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang

- 11/1998 - 10/2001: Phó Trưởng phòng Quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

- 11/2001 - 2/2006: Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế thành phố Bắc Giang

- 2/2006 - 9/2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

- 10/2010 - 4/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

- 5/2014 - 4/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

- 5/2015 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

- 26/10/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 31/10/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - 12/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.