Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Dương Văn Trang

Ngày sinh: 20/12/1961

Ngày vào Đảng: 27/1/1982

Quê quán: xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2014: Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 4/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - 9/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa X (từ 2/2015), khóa XI

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 5/2020: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 24/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.