Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Giàng Páo Mỷ

Ngày sinh: 22/12/1963

Ngày vào Đảng: 20/11/1998

Quê quán: xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2008: Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 7/2008 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 5/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 9/2018: Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 22/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 13/12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.