Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Hà Ban

Ngày sinh: 1/1/1957

Quê quán: xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2005: Lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo huyện Sa Thầy; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum

- 11/2004 - 12/2010: Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 3/2005  - 10/2010 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011 - 2/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016

- 2/2015 - nay: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.