Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hầu A Lềnh

Ngày sinh: 22/6/1973

Ngày vào Đảng: 18/1/1994

Quê quán: xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII
- Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1986 - 2/1991: Được tuyển dụng vào học thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Ấp Bắc, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Trường Quân sự tỉnh Yên Bái)

- 3/1991 - 7/1995: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự

- 8/1995 - 7/2000: Công tác tại Cục 16 - Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng

- 8/2000 - 2/2001: Công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 3/2001 - 5/2004: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 6/2004 - 4/2006: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 5/2006 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 4/2010 - 9/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 10/2010 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 1/2011 - 7/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 8/2015 - 9/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 3/2016 -1/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 1/2018: Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII) đã hiệp thương cử đồng chí làm Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

- 6/2018: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 9/2019: Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử đồng chí tiếp tục làm Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

- 7/2020: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, đồng chí tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.