Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Đức Phớc

Ngày sinh: 1/11/1963

Ngày vào Đảng: 5/7/1993

Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1988 -10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An

- 10/1994 - 9/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 9/1997 - 9/2000: Trưởng phòng Tài chính-Vật giá thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 9/2000 - 5/2004: Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 8/2007 - 10/2010: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

- 10/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

- 3/2013 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

- 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Tổng Kiểm toán nhà nước

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.