Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Hoàng Đăng Quang

Ngày sinh: 15/8/1961

Ngày vào Đảng: 9/6/1992

Quê quán: xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2010: Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 8/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2020: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.