Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Hoàng Duy Chinh

Ngày sinh: 15/9/1968

Ngày vào Đảng: 7/2/1995

Quê quán: xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1996 - 12/1996: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái

- 1/1997 - 8/1999: Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- 9/1999 - 12/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- 1/2001 - 8/2002: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- 9/2002 - 9/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

- 10/2005 - 12/2005: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn

- 1/2006 - 6/2007: Phó Giám đốc phụ trách rồi Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn

- 7/2007 - 9/2010: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- 10/2010 - 7/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- 8/2013 - 12/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2014 - 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 4/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/2019 -10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.