Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Hoàng Trung Dũng

Ngày sinh: 21/5/1971

Ngày vào Đảng: 22/10/1994

Quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ Văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1994 - 3/1998: Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Thị đoàn; Phó Bí thư Thị đoàn Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- 4/1998 - 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- 1/2003 - 12/2004: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

- 1/2005 - 7/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 7/2005 - 4/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Tĩnh

- 4/2008 - 5/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- 6/2010 - 7/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 7/2014 - 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- 4/2016 - 2/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 2/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 15/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.