Huỳnh Tấn Việt

Ngày sinh: 10/8/1962

Ngày vào Đảng: 19/11/1986

Quê quán: xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (đến 3/10/2022)
- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (10/2020 - 10/2022)
- Bị kỷ luật Cảnh cáo (từ 22/7/2022)

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2010: Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên.

- 9/2010 - 6/2011: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.

- 6/2011 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

- 10/2015 - 6/2020: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016).

- 6/2020 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- 1/2021 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII.

- KỶ LUẬT:

- 20 - 22/6/2022: Tại kỳ họp thứ 16, UBKT Trung ương kết luận: Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- 13 - 14/7/2022: Tại kỳ họp thứ 17, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí.

- 22/7/2022: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo.

- 3/10/2022: Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.