Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Lại Xuân Môn

Ngày sinh: 29/11/1963

Ngày vào Đảng: 18/1/1984

Quê quán: xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Kinh tế học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1982 - 9/1985: Bộ đội, học viên Trường Quân chính Quân đoàn 3; Thiếu úy; Chính trị viên Đại đội

- 10/1985 -6/1987: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh

- 7/1987 - 10/1991: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh

- 11/1991 - 3/1997: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Bí thư chi bộ Huyện đoàn Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh

- 4/1997 - 3/2001: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Trực

- 4/2001 - 6/2012: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 7/2012 - 3/2015: Ủy viên Đảng đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 4/2015 - 4/2016: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 12/2017: Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

- 12/2017 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.