Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Lâm Văn Mẫn

Ngày sinh: 10/12/1970

Quê quán: xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Khmer

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX (dự khuyết), XII (dự khuyết)
- Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
- Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 1/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Sóc Trăng

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

- 9/2012: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 2/2020 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 14/10/2020:  Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.