Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Lâm Văn Mẫn

Ngày sinh: 10/12/1970

Ngày vào Đảng: 17/4/1998

Quê quán: xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Khmer

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 1/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Sóc Trăng

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 9/2012: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 2/2020 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 14/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.