Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

Lê Diễn

Ngày sinh: 16/4/1960

Ngày vào Đảng: 21/10/1981

Quê quán: xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (9/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Khoa học quân sự, Cử nhân Kinh tế ngoại thương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2005-2010

- 2009 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa IX, nhiệm kỳ 2005-2010; khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015

- 12/2009 - 10/2015: Chủ tịch UBND Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 9/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.