Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Lê Đức Thọ

Ngày sinh: 25/7/1970

Ngày vào Đảng: 13/1/1995

Quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ 7/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1991 - 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú

- 1/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú

- 4/1995 - 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú

- 9/1996 - 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú

- 1/1997 - 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

- 5/2002 - 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 6/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 11/2003 - 2/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 3/2006 - 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 4/2010 - 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 8/2013 - 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 4/2014 - 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 31/10/2018: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019

- 11/2018: Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/6/2020: Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

- 21/10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 3/7/2021 : Công bố Quyết định:Bộc Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.