Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

Lê Hoài Trung

Ngày sinh: 4/1961

Ngày vào Đảng: 6/6/1986

Quê quán: huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII (từ 10/2023)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Hàm Đại sứ bậc II
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1982 - 10/1983: Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao

- 10/1983 - 12/1986: Tùy viên Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York Hoa Kỳ

- 12/1986 - 12/1990: Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao

- 12/1990 - 6/1993: Bí thư thứ Ba Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ)

- 7/1993 - 10/1995: Đi học Thạc sĩ tại Trường Luật quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts (Hoa Kỳ)

- 12/1995 - 2/1998: Chuyên viên rồi Trợ lý Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 3/1998 - 7/1999: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 7/1999 -7/2002: Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ)

- 8/2002 - 10/2006: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 10/2006 - 12/2010: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 12/2010 - 7/2011: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Được phong hàm Đại sứ bậc II (7/2011)

- 7/2011 - 10/2014: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc New York (Hoa Kỳ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Hoa Kỳ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York

- 10/2014 - 1/2016: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11/2014); Ủy viên các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

- 1/2016 -  3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (đến 5/2021); Kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (từ 4/2016); Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc (đến 10/2017)

- 3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (7/2021)

- 6/10/2023: Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.