Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lê Hoài Trung

Ngày sinh: 2/4/1961

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1982: Cán bộ tại Vụ các Vấn đề chung (nay là Vụ các Tổ chức Quốc tế), Bộ Ngoại giao

- 1983-1986: Tùy viên tại Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York

- 12/1986: Cán bộ tại Vụ các Vấn đề chung, Bộ Ngoại Giao

- 12/1990: Bí thư thứ ba tại Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York

- 12/1995 - 4/1999: Trợ lý Vụ trưởng rồi Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 1999-2002: Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York

- 2002-2006: Tái bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại Giao

- 2006-2010: Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại Giao

- 12/2010: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

- 2011-2014: Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York

- 10/2014: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11/2014)

- 1/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016 - nay: Thứ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia; Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Lào; Trưởng đoàn đại biểu biên giới nước CHXHCN Việt Nam; Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc.