Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Ngày vào Đảng: 28/7/1988

Quê quán: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1984 - 12/199: Cán bộ rồi Phó trưởng Phòng Giao thông - Xây dựng thị xã Cao Lãnh

- 12/1990 - 5/1993: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh

- 5/1993 - 1/1995: Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý đô thị, rồi Trưởng phòng Xây dựng và Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh

- 01/1995 - 12/2003: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; ĐBQH khóa XI

- 12/2003 - 5/2008: Phó Chủ tịch, rồi Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- 5/2008 - 11/2010: Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- 11/2010 - 5/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp

- 5/2014 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp

- 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp

- 7/2016 - 9/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Đồng Tháp

- 9/2017 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2015-2020

- 9/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.