Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Ngày vào Đảng: 28/7/1988

Quê quán: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2004: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp

- 2004: Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2008 - 11/2010: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- 11/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy (đến 4/2014), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011 - 7/2014: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2014 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

- 12/2015 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 21/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.