Ủy viên Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Lê Minh Hưng

Ngày sinh: 11/12/1970

Ngày vào Đảng: 21/8/2000

Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 1/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học Thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997)

- 2/1998 - 2/2002: Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á

- 3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 28/7/2016 - 11/11/2020: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 10/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng