Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Lê Quốc Phong

Ngày sinh: 3/5/1978

Ngày vào Đảng: 19/5/2000

Quê quán: quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1997 - 11/1999: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/1999 - 11/2002: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 8/2000); Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/2002 - 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Phó trưởng phòng Công tác chính trị, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (từ tháng 4/2003); Bí thư Chi bộ Sinh viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2005 - 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 10/2005); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (từ 3/2006); Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (từ 1/2005)

- 9/2007 - 4/2009: Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ 10/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (từ 12/2007); Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (từ 4/2008), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009); Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào (từ 1/2008)

- 4/2009 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (đến 9/2009), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ 10/2009); Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ 12/2012)

- 1/2013 - 12/2015: Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (đến 1/2014); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (5/2013 - 1/2014); Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (3/2013 - 5/2014); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (6/2013 - 6/2014); Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ 12/2013); Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (4/2015 - 5/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 8/2015); Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ 6/2015)

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 1/2016 - 12/2017: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 4/2016); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 5/2016). Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 5/2016)

- 12/12/2017: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI

- 19/7/2018: Được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội  Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

- 25/8/2020: Tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/10/2020: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025

- 19/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.