Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Quý Vương

Ngày sinh: 2/2/1956

Ngày vào Đảng: 23/8/1981

Quê quán: xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân An ninh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2007: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Thiếu tướng

- 4/2007: Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Trung tướng (6/2008)

- 3/2010: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2013 - nay: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 8/2018: Kiêm giữ chức danh tư pháp.