Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lê Thành Long

Ngày sinh: 23/9/1963

Ngày vào Đảng: 6/4/1991

Quê quán: phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1982 - 8/1987: Học Cử nhân Luật tại Đại học tổng hợp Adecbaijan (Liên Xô cũ)

- 11/1987 - 11/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- 12/1990 - 11/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê Công Quốc tế (Băng Cốc, Thái Lan)

- 12/1991 - 4/1993: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- 4/1993 - 9/1995: Học Thạc sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Calgary (Canada)

- 9/1995 - 12/1996: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- 1/1997 - 10/1999: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- 10/1999 - 3/2003: Học Tiến sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)

- 4/2003 - 12/2008: Chuyên viên, từ 1/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 6/2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

- 12/2008 - 10/2011: Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ 9/2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2011 - 3/2014: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (từ 20/10/2011 đến 1/7/2012 kiêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp)

- 3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 10/2015 - 4/2016: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)

- 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Từ 1/2/2019 kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.