Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (9/2015 - 10/2019)
Nghỉ chữa bệnh

Lê Thanh Quang

Ngày sinh: 9/9/1960

Quê quán: xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (9/2015 - 10/2019)
- Nghỉ chữa bệnh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn chương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2009: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Nha Trang...

- 11/7/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XV, nhiệm kỳ 2005-2010

- 15/7/2009 - 6/2011: Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004-2011

- 9/2010 - 9/2015: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVI, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 10/2019: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

- 19/10/2019: Bộ Chính trị quyết định cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa để điều trị bệnh hiểm nghèo.