Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Lê Thị Nga

Ngày sinh: 20/12/1964

Ngày vào Đảng: 29/11/1990

Quê quán: phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: khóa XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997-2002: Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X, kiêm Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa

- 2002-2007: Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI, kiêm Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa

- 2007-2011: Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội khóa XII

- 2011-2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội XIII

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 22/7/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.