Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Trường Lưu

Ngày sinh: 23/1/1963

Ngày vào Đảng: 11/6/1992

Quê quán: xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1999: Giám đốc Sở Tài chính Thừa Thiên Huế; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hương Thủy

- 6/2010 - 6/2011: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 9/2010)

- 6/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2014: Ban Bí thư chuẩn y đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021

- 22/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.