Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Lữ Văn Hùng

Ngày sinh: 1/1/1963

Ngày vào Đảng: 29/8/1981

Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang

- 10/2015 - 12/2017: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - 6/2016: Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - 4/2018: Chủ tịch UBND Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2018 - 7/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 15/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.