Bí thư Trung ương Đảng
Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam

Lương Cường

Ngày sinh: 15/8/1957

Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002: Chính ủy Quân đoàn 2

- 2005: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

- 2008: Chính ủy Quân khu 3

- 2009: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

- 6/2011: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

- 2014: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

- 4/2016: Bộ Chính trị phân công giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 1/2019: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.