Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Lương Nguyễn Minh Triết

Ngày sinh: 15/10/1976

Ngày vào Đảng: 9/8/2002

Quê quán: xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ Silcat

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2/2013: Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

- 2/2013 - 3/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

- 3/2016 - 11/2017: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng

- 11/2017 - 1/2020: Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

- 1/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/2020 : Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.