Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

Lương Quốc Đoàn

Ngày sinh: 21/12/1970

Quê quán: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1992 -12/1994: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- 1/1995 - 6/1999: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- 7/1999 - 9/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN)

- 10/2004 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 1/2006 - 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN

- 1/2009 - 2/2009:  Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa V, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 10/2004 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 1/2006 - 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN

- 1/2009 - 2/2009: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa V, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN

- 3/2009 - 6/2013: Ủy viên Đảng đoàn khóa V, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa V, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa VII

- 7/2013 - 6/2016: Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN khóa VI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội NDVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa VII…

- 6/2016 - 12/2018: Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

- 12/2018: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.