Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Mai Tiến Dũng

Ngày sinh: 8/1/1959

Ngày vào Đảng: 6/5/1980

Quê quán: xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1974 - 8/1978: Học viên Trường thiếu sinh quân, Bộ Tổng tham mưu

- 9/1978 - 8/1982: Học viên Trường cán bộ Ngoại thương Hà Nội

- 9/1982 - 3/1989: Trưởng Phòng kinh doanh, Công ty xuất nhập khẩu huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

- 4/1989 - 12/1994: Phó Giám đốc; Huyện ủy viên, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- 1/1995 - 6/1997: Huyện ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- 7/1997 - 6/1998: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- 7/1998 - 9/2002: Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

- 10/2002 - 8/2006: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Hà Nam

- 9/2006 - 11/2008: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam

- 12/2008 - 3/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- 4/2009 - 7/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- 7/2009 - 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- 1/2011 - 11/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- 11/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ

- 28/7/2016 - nay: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng.