Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Mai Trực

Ngày sinh: 20/3/1957

Ngày vào Đảng: 30/7/1979

Quê quán: xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa

- 2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

- 12/2005: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XV, nhiệm kỳ 2005-2010

- 1/2009: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 2/2009 - nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.